Životní cyklus svěřenského fondu

Prvotní myšlenka

Zvažujete, zda vaši potřebu vyřeší svěřenský fond. Hledáte informace. Hledáte odborníka.

Úvodní schůzka

Setkáme se, abychom probrali, jaké možnosti vám svěřenský fond dává. Společně zanalyzujeme situaci, probereme výhody a rizika. 

Sběr informací

Absolvujeme rozhovory, vyplníme dotazníky. Nejprve s vámi, poté například i s rodinou, pokud si to záměr fondu vyžádá. 

Koncept 

Podle dosavadního zadání vytvořím koncept. Ten bude východiskem pro další řadu otázek, které je nutné pro správné nastavení fondu zodpovědět.

Precizace

Nad osnovou projdeme možné situace, alternativy i rizika. Budeme důkladní. Pokryjeme vše od koncepčních aspektů po drobné detaily. Pak necháme návrh chvíli odležet a s odstupem se k němu vrátíme s čistou myslí. Výsledkem je pak komplexní návrh vašeho svěřenského fondu.

Příprava vstupní dokumentace

Připravím nezbytné formality a formuláře, například souhlasy zúčastněných osob fondu se zápisem do evidence a první smlouvu o vyčlenění majetku.

Schůzka u notáře

Statut svěřenského fondu musí mít povinně podobu notářského zápisu. Setkáme se tedy u notáře. Tam formálně vznikne statut a podepíší se technické dokumenty. Vše je připraveno a zbývá poslední krok, aby fond skutečně vznikl.

Zápis do evidence svěřenských fondů

Notář následně zapíše nový fond do evidence svěřenských fondů a uvědomí o tom zúčastněné. Váš svěřenský fond je na světě. 

Život fondu

Následuje pestrá etapa životního cyklu – fond existuje, majetek je spravován a vše ideálně probíhá tak, jak si zakladatel představoval. V tomto časovém období se do svěřenského fondu vyčleňuje další majetek, kupuje se, prodává, vyplácí se obmyšleným, mění se správce.   

Zánik správy a vypořádání

Po uplynutí určené doby nebo za definovaných podmínek zaniká správa fondu. Fond se tak dostává do své závěrečné fáze. Obvykle se už nevyplácí plnění, správce se soustředí na vypořádání dluhů a pohledávek vzniklých za života fondu. Hledá a kontaktuje osoby, které mají dostat majetek fondu nebo jeho část po zániku správy. Jim pak vydá majetek.

Výmaz fondu z evidence

Skutečný konec svěřenského fondu přichází s výmazem z evidence. Tento úkon zajistí správce. Fond splnil svůj účel a přestává existovat.

Zpět na výpis