Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /data/web/virtuals/105727/virtual/www/subdom/fondy/wp-content/themes/alcapone/includes/ar-menu-icons/ar-menu-icons.php on line 42
Proč svěřenský fond – Dominik Fojtů

Proč svěřenský fond

Problematikou svěřenských fondů jsem se začal zabývat jako jeden z prvních v České republice.
Díky zkušenostem z více než 70 projektů tohoto typu umím nastavit fungování fondu tak, aby skutečně
plnil svůj účel. Za klíčové totiž považuju pochopit potřeby a okolnosti, za jakých fond vzniká.
To můj způsob práce odlišuje od čistě administrativního pojetí, se kterým se můžete setkat jinde.

Výhody svěřenského fondu

Jednoznačně rozdělí dědictví

U majetku vloženého do svěřenského fondu je možné přesněji určit, kdo jej má po smrti zakladatele a za jakých podmínek získat. To dává mnohem širší možnosti než klasická závěť. Aby však svěřenský fond splnil své poslání, je zcela zásadní pochopit, co vaše rodina potřebuje. Budu naslouchat a vaše přání propojím se zkušenostmi z praxe.

Ochrání před podnikatelským rizikem

Včasné začlenění majetku do fondu umí ochránit osobní nebo rodinné zdroje před případnými negativními důsledky podnikání. Důležité je zde správné načasování. Rád včas pomohu definovat svěřenský fond tak, aby firemní spor nebo úpadek neovlivnil váš osobní život.

Zabezpečí děti

Fond je užitečným nástrojem pro zabezpečení dětí, a to zejména pokud jsou nemocné, postižené nebo vychovávané staršími rodiči. Stejně tak je vhodným opatřením, jak potomky zajistit pro případ nenadálého neštěstí, úrazu nebo dokonce úmrtí některého z rodičů. Moje zkušenosti ukazují, že majetek často úspěšně spravují sami rodiče, kteří nastaví kurs pro správu v další generaci. Zároveň však určí, kdo bude mít následně nad fondem dohled. Spoléhají na vlastní úsudek a své blízké, nikoli na soudem stanovené opatrovníky. Já vše ukotvím ve statutu fondu tak, aby, až čas nastane, splnil jejich vůli.

Nedovolí zničit majetek dysfunkčním chováním

Závislosti nebo plýtvání často ukrajují z rodinného majetku a zásadně poškozují vztahy. Svěřenský fond a jeho statut umí pomoci, aby finanční důsledky dysfunkčního chování nedopadly i na ostatní členy rodiny. V takové situaci nabízím nejen svou odbornost, ale také pochopení a absolutní diskrétnost.

Sdruží prostředky různých investorů

Z praxe znám situace, kdy žádná z právních forem nenaplňuje potřeby investorů. Nabízí se však možnost sdružit prostředky ve svěřenském fondu. Strany si stanoví správce, misi i cíl a zároveň si ponechají právo dohledu. Svěřenský fond v takovém případě poslouží jako nevšední, ale efektivní alternativa ke společnosti s ručením omezeným.

Poslouží jako úschova

Svěřenský fond zajistí úschovu peněz tam, kde do transakce vstupuje více proměnných. Na rozdíl od obvyklých úschov pomůže, když je nutná volnější úvaha správce nebo se pracuje s delším časovým obdobím. Využiju ve váš prospěch své zkušenosti a nastavím pravidla, která zajistí bezpečí vašich peněz.

Řeší právní střet zájmů

Když hrozí, že by se podnikatel dostal do právního střetu zájmů, doporučuju vyčlenit majetek do fondu. Pokud je fond nastaven správně, je zakladatel od svého majetku odstřižen. Není správcem ani obmyšleným. Majetek se jemu nebo blízkým však vrátí v budoucnu, třeba po ukončení kariéry. Rád poradím, zda a jak toto řešení aplikovat i ve vašem případě.

Zohlední nejrůznější potřeby

Fondy jsou tak rozmanité, jak jsou rozmanití zakladatelé a členové jejich rodin. Právě široký záběr a možnost nastavit pravidla podle specifických potřeb dělají ze svěřenských fondů vysoce flexibilní nástroj pro každou situaci. Bude mi ctí stát u zrodu toho vašeho.