Tři typy svěřenských fondů

V praxi se využívají tři typy svěřenských fondů. Rodinný, jak jeho název napovídá, řeší majetkové otázky mezi nejbližšími. Obchodní je spojen s podnikáním a veřejně prospěšný pomáhá dobré věci.

Rodinný svěřenský fond

Rodinný fond slouží k  předání a udržení rodinného majetku vcelku. Má za cíl částečně nebo zcela hradit životní potřeby členů rodiny, aniž by došlo ke štěpení jmění.

Konkrétní podoba bývá nesmírně rozmanitá. Nejčastěji rodiče zabezpečují své děti, případně další generace. Předem stanoví, kdo bude o plnění obmyšleným rozhodovat a za jakých podmínek. Podpoří tak například studium nebo startupové snahy členů rodiny, naopak vyloučí potomky, kteří propadli alkoholismu nebo zločinu.

Konkrétní provedení se bude lišit podle zúčastněných a jejich potřeb. Někdo chce zabezpečit předání rodinného podnikání a předejít bojům potenciálních dědiců, protože spory by majetek promrhaly. Jiní chtějí jen předat aktiva. Další tímto krokem zabezpečí výživu svých dětí, a to nejčastěji po rozvodu nebo pro případ neštěstí. Rodiče získávají větší jistotu, že o dítě bude majetkově postaráno v největším možném souladu s jejich přáním. Zároveň umí svěřenský fond zajistit i včasnou ochranu majetku před podnikatelským rizikem.

Obchodní svěřenský fond

Jde o fond zřízený za soukromým účelem, ale obrací se mimo rodinu. Svůj charakter mění podle potřeb zakladatelů, řeší nejrůznější situace od investic po zajištění. Do tohoto typu řadíme také fondy, které mají za cíl snížit či eliminovat možný střet zájmů zakladatele, který je veřejným funkcionářem.

Veřejně prospěšné fondy

Veřejně prospěšných fondů není mnoho. Ty, které existují, podporují například finanční gramotnost, učení obdivovaného filozofa, podporují školy, ženy-akademičky v ekonomických směrech nebo bojují s chudobou.

Zpět na výpis