Služby, které vám v souvislosti
s fondy mohu poskytnout

Problematikou svěřenských fondů jsem se začal zabývat jako jeden z prvních v České republice.
Díky zkušenostem z více než 70 projektů tohoto typu umím nastavit fungování fondu tak, aby skutečně.
Dlouholeté zkušenosti se svěřenskými fondy se odráží na způsobu mé práce. K problematice přistupuju celostně.
Neredukuju založení svěřenského fondu na vyplnění formulářů a napasování do šablon, jako to někdy bývá.
Soustředím se na podstatu a souvislosti, abych tento flexibilní právní nástroj přizpůsobil přesně vašim
potřebám a vy jste tak získali maximální možný efekt. Jsem připraven vás provést celým životním
cyklem svěřenského fondu. Pokud však potřebujete jen dílčí konzultaci,
budu se jí věnovat se stejnou důkladností.

1

Vstupní analýza, zda je fond optimálním řešením

Při osobním setkání pečlivě vyslechnu, co od svěřenského fondu očekáváte. Společně zanalyzujeme situaci, probereme výhody a rizika. Až pak nastíním, jaké možnosti vám svěřenský fond dává, a vzájemně vyhodnotíme, zda je ideální volbou. Pokud ano, zajistím potřebné další kroky. V případě, že nalezneme jiné, provozně i nákladově efektivnější řešení, zabezpečím vše potřebné.

2

Příprava na založení svěřenského fondu

Za svou kariéru jsem se podílel na vytvoření nebo úpravě více než 70 fondů. Nabyté zkušenosti mi umožňují, abych pokryl zájmy všech zúčastněných a vytvořil kvalitní základ pro fungování fondu.

Za klíčové v této fázi považuju rozhovory. Pokud má totiž fond fungovat po celé generace, je potřeba navázat dialog mezi zakladatelem, správci i příjemci. Absolvujeme proto společná setkání, vyplníme různé dotazníky. Nejprve se zakladatelem fondu, poté třeba i s rodinou, pokud si to záměr vyžádá.

Všechny sebrané informace přetavím do konceptu vašeho svěřenského fondu. Ten bude východiskem pro další řadu otázek, které je nutné pro správné nastavení zodpovědět. Nad osnovou projdeme možné situace, alternativy i rizika. Budeme důkladní. Pokryjeme vše od koncepčních aspektů po drobné detaily. Pak necháme návrh chvíli odležet a s odstupem se k němu vrátíme s čistou myslí. Výsledkem bude komplexní návrh vašeho svěřenského fondu.

3

Sepsání dokumentace a založení svěřenského fondu

Dohodnutou vizi převedu do potřebných podkladů. Ty připravuji pro každý fond konkrétně. Individuálně připravená dokumentace je nejen známkou profesionálního přístupu, ale hlavně odrazem vašich potřeb. Z mého pohledu není možné využít univerzální šablony. Vznikl by sice svěřenský fond, ale ne ten váš.

Zajistím také nezbytné formality a formuláře, například souhlasy zúčastněných osob fondu se zápisem do evidence a první smlouvu o vyčlenění majetku. Jelikož statut svěřenského fondu musí mít povinně podobu notářského zápisu, setkáme se v kanceláři notáře. Tam statut formálně vznikne a podepíší se technické dokumenty. Notář následně zapíše nový fond do evidence svěřenských fondů a uvědomí o tom zúčastněné. Naše společné úsilí má výsledek – svěřenský fond je na světě.

4

Podpora během fungování fondu

Svěřenský fond se mění, stejně jako běží životy zúčastněných osob a vyvíjí se charakter vloženého majetku. Spolehnout se proto můžete na mou průběžnou podporu. Zajistím úpravy podle potřeb správce i obmyšlených. Například vložím vaše nové nemovitosti, podíly ve společnostech nebo majetek, případně obstarám změnu obmyšleného. Upravím též listinu přání a poradím vám, pokud si vývoj vyžádá změnu statutu.

Jsem také připraven převzít roli tajemníka vašeho fondu, v níž dohlédnu na související dokumenty a archivaci. Umím zasáhnout v krizové situaci fondu a jmenovat potřebný orgán, pokud se fond ocitne bez určených osob. Počítat můžete s mým poradenstvím při veřejnoprávních povinnostech – pohlídám lhůty a povinnosti. Stanu se pomyslnou pravou rukou v právních záležitostech.

V situacích, kdy nebude panovat jasná shoda, mohu zastoupit některou ze stran nebo naopak spor mezi nimi rozhodnout.

5

Asistence při ukončení činnosti fondu

Když fond splní svůj účel, dojde k vyčerpání majetku nebo uplyne doba, která mu byla vyhrazena, dojde k ukončení jeho činnosti. Tehdy zajistím všechny potřebné kroky k jeho vypořádání.